करमरकर फ़ाऊंडेशन, मुंबई
      माहितीकडे   कुलवृतांताकडे       वंशावळी व्यक्ती   व्यक्तीच्या सूची   नावे व गोत्रे  
     
 
             मुख्य पान
 
             आमच्याबद्दल
 
             आमचा इतिहास
 
             चित्तपावनाविषयी
 
             कुळदैवते
 
             विविध सण
 
             कुळाचार
 
             बोडणाचे गीत
 
        संप्रणाली
 
        माहितीचे मुद्दे
 
        संर्पकासाठी
 
आभार कुलवॄत्तांचे प्रयोजन दाही दिशा संपादकीय निवेदन  
सन १९१४ ते १९९८ अखेर या वर्षातले माहिती झालेले चित्तपावन ६९ कुलांचे प्रकाशित कुलवृत्तांत 1  2  3           
 
गोत्र प्रासिध्दीचा सन आडनाव पोटनावासह  
   
- १९९२ आठवले  
रवि १९३७ चितळे (जोशी मोने,आवळसकर)  
- १९८७ चितळे दुसरी आवृत्ती
 
- १९४०
चापेकर  
- १९४३ चिपळुणकर
 
- १९८८ फडके हरबनीस  
- १९३९ लिमये खाजगीवाले
 
- १९७० लिमये दुसरी आवॄत्ती
 
- १९४६ मराठे(विद्वास खांबेटे चक्रदेव जोशी जाईल रटाटे)
 
- १९५६ करंदीकर (मुजुरदार)
 
काश्यप १९२२ गोखले (रास्ते)
 
  १९७८ (गोखले रास्त पालकर बडे,कातरणे)दुसरी आवृत्ती
 
- १९४८ छत्रे(पाहिली आवृत्ती)
 
  १९८४ छत्रे(दुसरी आवृत्ती)
 
  १९९७ छत्रे (तिसरी आवृत्ती)  
  १९३८ वेळणकर  
  १९८४ वेलणकर(१९३८-१९८४)
 
  १९४९ लेले(पागे)
 
  १९५३ जोग
 
  १९९० जोग दुसरी आवृत्ती
 
  १९६२ भट (दार शेतकर पंडीत पुराणिक
फ़डतरे काशिकर सुंकले
चासकर ढबु देशमुख सुभेदार
 
  १९८८ खाडिलकर (बेंद्रे वर्तक)
 
  १९८६ भानु( फडणीस)
 
  १९१९ पटवर्धन  
कौशिक १९१४
आपटे(शेवडे)  
कौशिक १९३९ आपटे जंत्री  
कौशिक १९१६ बरवे(जोगदेव,घोटवडेकर  
कौशिक १९७७ बरवे-खंड १
 
कौशिक १९८३
बरवे खंड २  
कौशिक १९३६
कोल्हटकर  
कौशिक १९४० भावे
 
कौशिक १९४३ भावे पुरवणी
 
कौशिक १९९१ भावे दुसरी आवृती  
कौशिक १९४० खरे(शारंग पाणी)
 
कौशिक १९८८ खरे दुसरी आवृत्ती  
कौशिक १९४३ गद्रे  
कौशिक १९४८ कानिटकर छापखाने सटकर  
कौशिक १९८८ कानिटकर दुसरी आवृती  
कौशिक १९६७ देवधर (दक्षित ढमढेरे)
 
कौशिक १९९२ देवधर दुसरी आवृत्ती
 
कौशिक १९७४ आगाशे
 
कौशिक १९८२ फाटक
 
  पुढे            
   
  Site Designed and developed by Hans technologies          Best viewed at 1024 by 768 resolution. IE. 5.0+